Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D.

Výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů


telefon +420 251 108 335
iir.cz
www

Další informace


Přehled


Zaměstnání

listopad 2005– současnost: výzkumný pracovník, ÚMV Praha
září 2016–květen 2018: zástupce ředitele pro výzkum, ÚMV Praha
červen 2013–srpen 2016: vedoucí výzkumného oddělení, ÚMV Praha
říjen 2011–květen 2013: zástupce vedoucího výzkumného oddělení, ÚMV Praha

 Pedagogická činnost

2016: hostující lektor na Univerzitě třetího věku Vysoké školy ekonomické
2013–současnost: výuka magisterského kurzu Introduction to Development Studies, Vysoká škola ekonomická, Praha
2011–2014: výuka magisterského kurzu Introduction to Development Studies, Univerzita Karlova, Praha
2009–2010: výuka magisterského kurzu International Economic Relations, Metropolitní univerzita, Praha
2005–2008: výuka bakalářských a magisterských kurzů Světová ekonomika a rozvojové země, Světová ekonomika, Seminář ke světové ekonomice a cvičení kurzu Světová ekonomika II; účast na výuce kurzů Mezinárodní rozvojová pomoc, Rozvojová ekonomika a Vnější vztahy Evropské unie, Vysoká škola ekonomická, Praha

 Vzdělání

2004–2010: interní doktorské studium oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, Vysoká škola ekonomická, Praha
2002–2004: inženýrské studium, Vysoká škola ekonomická, Praha. Hlavní specializace: mezinárodní obchod a evropská integrace. Vedlejší specializace: filosofie
1998–2001: bakalářské studium oboru Mezinárodní obchod, Vysoká škola ekonomická, Praha
1995–1998: Carnotovo lyceum, Dijon

 Zahraniční studijní pobyty, stáže

leden–březen 2013: hostující výzkumník, University of KwaZulu Natal, Durban; Université d’Antananarivo, Antananarivo
září–říjen 2010: hostující výzkumník, Deutsche Institut für Entwicklungspolitik, Bonn
říjen 2006–červenec 2007: postgraduální studijní a výzkumný pobyt, Institut universitaire d'études du développement, Ženeva
2001–2002: výměnný program Erasmus, ESCP-EAP, Paříž

 Jazyky

čeština - mateřský jazyk
angličtina - aktivní znalost
francouzština - aktivní znalost
italština - aktivní znalost
němčina - základní znalost
španělština - základní znalost

 Oblasti zájmu

globální, mezinárodní a udržitelný rozvoj, chudoba
rozvoj Afriky, Asie, Latinské Ameriky a východní Evropy
rozvojová a humanitární pomoc, zahraniční rozvojová spolupráce
globalizace a vztahy mezi globálním Severem a Jihem
vztahy České republiky a EU se subsaharskou Afrikou
Jihoafrická republika a Madagaskar
gender v rozvoji, mezinárodních vztazích a zahraniční politice

 Další profesní aktivity

2017–současnost:: člen Výkonného výboru Evropské asociace rozvojových výzkumných a vzdělávacích institucí (EADI)
2010–současnost: člen ISA (International Studies Association, USA)
2015–současnost: člen Výboru pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji Rady vlády pro udržitelný rozvoj
2014–současnost: člen externího poradního týmu ministra zahraničních věcí pro oblast zahraniční a evropské politiky České republiky.
2015: expert pro resortní specifika v projektu Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI.
2014–současnost: člen redakční rady časopisu Development, Environment and Foresight
2012–současnost: člen dozorčí rady Fóra 50 %, o.p.s
2011–2016: člen Rady ÚMV
2010–2012: člen redakční rady časopisu Mezinárodní politika
2008–2010: editor recenzí časopisu Mezinárodní vztahy

 Publikace

Recenzované knihy

Editované knihy

Kapitoly knih

Impaktované a recenzované články

Editovaná čísla časopisů

Odborné články / Other articles

Recenze a recenzní eseje

Jiné publikace

 Publicistika a mediální vystoupení

2018

Starší

 Příspěvky na konferencích a seminářích

 Výzkumné projekty

 • 2018-2020: Podpora hraničního výzkumu na pomezí mezinárodních vztahů a dalších vědních oborů [Support to frontier research on the borders of International Relations and other disciplines]. Projekt OPVVV, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008504.
 • 2014–současnost: Česká zahraniční politika a post-západní globální řád. Grantový projekt  GAČR č. GA14-27496S, spoluřešitel
 • 2013–2014: Analýza možností a způsobů uplatnění transformační zkušenosti ČR v bilaterální i multilaterální rozvojové spolupráci. Grantový projekt TAČR č. TB020MZV032, spoluřešitel.
 • 2012–2014: Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí – RESAREAS. Grantový projekt OP VK č. EE2.4.31.0027, koordinátor společného výzkumu  metodologie a odborný pracovník.
 • 2011–2012: Vyhodnocení programu vládních rozvojových stipendií, Ministerstvo zahraničních věcí české republiky, vedoucí týmu.
  2011: Vyhodnocení dočasných výjimek z transformace systému ZRS ČR, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, člen týmu.
  2006–2011: Evropská integrace a zájmy České republiky. Národní projekt výzkumu II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 2D06010., koordinátor metodologického týmu.
 • 2006: EU a Afrika jako 'noví sousedé' – výzvy pro českou zahraniční rozvojovou spolupráci. Grantový program Centra evropských studií VŠE GRACES, spoluřešitel.
 • 2006: Případové studie pro mezinárodní ekonomické vztahy. Projekt Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) č. 1183, spoluřešitel.
Nahoru