Doc. Ph.D. Ing. Štěpánka Zemanová

IIR externí spolupracovnice


telefon

www

Další informace

Zaměstnání

2013 – současnost: vedoucí pracoviště, Sředisko mezinárodích studií Jana Masaryka , Fakulta mezinárodní vztahů, VŠE
201. –současnost: Externí spolupracovnice Ústavu mezinárodních vztahů, od 2018 členka Centra politické ekonomie ÚMV
2007–2013: Samostatná vědecká pracovnice, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra světové ekonomiky, VŠE
2001–2013: Odborná asistentka, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE
1998–2001: Asistentka, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE

Vzdělání

2014: docentura, habilitační řízení v oboru Mezinárodní politické vztahy, jmenována k 1. 1. 2014, Fakulta meziníárodních vztahů, VŠE
2002: Ph.D. Studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy, obor Mezinárodní politické vztahy, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE
1999: Mgr. Studijní program Mezinárodní vztahy, obor Mezinárodní vztahy, Fakulta sociálních věd, Universita Karlova
1997: Ing. Studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy, obor Mezinárodní politika a diplomacie, Fakulta mezinárodních vztahů,  VŠE
1996: Bc. Studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy, obor Mezinárodní obchod, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE

Zahraniční studyjní pobyty, stáže

1999: 2x krátkodobá stáž Europäische Akademie Otzenhausen (zaměření Evropská integrace a její politické aspekty)

Jazyky

angličtina – plynně
němčina – plynně
ruština – velmi dobrá znalost
dánština, švédština – pasivně

Oblasti zájmu

Mezinárodní ochrana lidských práv – politické a ekonomické aspekty
evropská ekonomická integrace
ekonomická diplomacie

Členství a předsednictví v organizacích

 • Členka redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy
 • Členka Evropské asociace pro studium mezinárodních vztahů (EISA)
 • Členka programového výboru konference mladých badatelů pořádané každoročněStřediskem mezinárodních studií Jana Masaryka
 • Členka Asociace pro studium mezinárodních vztahů ve Střední a východní Evropě (CEEISA).
 • 1999-2001: Členka organizačního výboru konference mladých badatelů pořádané každoročně Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka.

Pedagogická činnost

 • Ekonomická diplomacie v současném světě – garantka a vyučující kurzu FMV, VŠE
 • Lidská práva v mezinárodních vztazích  - garantka a vyučující kurzu, FMV, VŠE
 • Mezinárodní vztahy – vyučující FMV, VŠE
 • vedení bakalářských a diplomových seminářů, vedení doktorských disertačních prací, supervize studentských odborných stáží – VŠE, FMV
 • v minulosti externí výuka na IMS, FMV UK (severské  země) a PF ZČU Plzeň (mezinárodní vztahy)

Publikační činnost

Monografie a příspěvky v monografiích

 • Zemanová, Štěpánka – Druláková, Radka (2012): Mezinárodní kontext české sankční politiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 344 s. ISBN 978-80-7380-399-5.
 • (2012): Hospodářský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal – Ditrych, Ondřej, aj (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 284–297. ISBN 978-80-87558-05-8. Kapitola 17.
 • Zemanová, Štěpánka – Abrhám, Josef (2012): Achieving unachievable goals? Impartiality, effectiveness, crisis and economic priorities of the Czech EU Presidency. In: Drulák, Petr – Šabič, Zlatko (eds.): The Czech and Slovenian EU presidencies in a comparative perspective. Dodrecht: Republic of Letters, 2010, s. 127–144. ISBN 978-90-8979-050-7.
 • Zemanová, Štěpánka – Peterková, Jana (2010): The Economic Dimension of the Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal, aj: Czech Foreign Policy in 2007-2009. Analysis. Prague: Institute of International Relations, s. 322–333. ISBN 978-80-86506-90-6.
 • (2011): Hospodářský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal, aj.: Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, s. 311–323. ISBN 978-80-86506-95-1. Kapitola 17.
 • (2010): Problém globální vyváženosti růstu a jeho řešení. In: Jeníček, Vladimír, aj.: Vyvážený rozvoj na globální a regionální úrovni. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, s. 27-42. ISBN 978-80-7400-195-6.
 • (2008): Evropeizace zahraniční politiky v oblasti lidských práv. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 240 s. ISBN 978-80-245-1402-4.
 • (2007): Human Rights Foreign Policy. In: Kol. To Normative and Institutional Aspects of International Relations. Praha: Nakladatelství Oeconomica, s. 31–50. ISBN 978-80-245-1250-1.

Články v odborných časopisech - recenzované

 • (2011): When could new ‘potent small states’ emerge? A study of therecent metamorphosis of Czech human rights foreign policy. Journal of International Relations and Development [Impakt faktor 2011: 0.179].
 • Zemanová, Štěpánka – Druláková, Radka – Rolenc, Jan Martin – Trávníčková, Zuzana (2012): Internationalization and Regionalization of Sanctions Policy: The Case of the Czech Republic. Europolis, Journal of Political Science and Theory, 2012, roč. 6, č. 1, s. 7–29. ISSN 1582-4969.
 • Zemanová, Štěpánka – Druláková, Radka (2012): Compliance with International Sanctions Commitments in the Czech Republic . Medzinárodné vzťahy, 2012, roč. X, č. 3, s. 95–111. ISSN 1336-1562.
 • (2012): The Europeanization of official development assistance: EU governance by cooperation – communication and domestic change. Eastern Journal of European Studies [online], roč. 3, č. 1, s. 31–47. ISSN 2068-651X. ISSN 2068-6633 (on-line edition).
 • Zemanová, Štěpánka – Trávníčková, Zuzana (2012): Latentní práva a iniciativy v Radě OSN pro lidská práva. Mezinárodní vztahy, 2012, roč. 47, č. 3, s. 29–52. ISSN 0323-1844.
 • Zemanová, Štěpánka – Druláková, Radka (2012): Evropeizace po Lisabonu: Kompetence, governance a domácí změny v kontextu nové úpravy primární legislativy EU. Současná Evropa [online], 2012, roč. XVII, č. 2, s. 65–82. ISSN 1804-1280.
 • Sankční politika Evropské unie: typy sankčních opatření a vztah k sankcím Rady bezpečnosti OSN (spoluautoři Radka Druláková, Jan Martin Rolenc, Zuzana Trávníčková). Současná Evropa, 2011, roč. XVI, č. 2, s. 3–19. ISSN 1804-1280.
 • Zemanová, Štěpánka – Druláková, Radka – Rolenc, Jan Martin – Trávníčková, Zuzana (2010): Assessing the Effectiveness of EU Sanctions Policy. Central European Journal of International & Security Studies [online], 2010, roč. 4, č. 1, s. 99–122. ISSN 1802-548X.
 • Zemanová, Štěpánka – Trávníčková, Zuzana (2009): Zájmy a zásady v mezinárodní politice. Acta Oeconomica Pragensia, 2009, roč. 17, č. 1, s. 3–26. ISSN 0572-3043.
 • (2009): Supporting Human Rights Through TNC Governance: The Necessity of a Global Response to a Global Challenge. Europolis, Journal of Political Science and Theory [online], 2009, č. 6, s. 605–629.
 • (2009): Amartya Kumar Sen – ekonom rozvoje a blahobytu, filozof svobody i bídy a hladu. Ekonomický časopis, 2009, roč. 57, č. 6, s. 587–599. ISSN 0013-3035. [Impakt faktor 2009: 0.237].
 • (2009): Cultural Context of Multilevel Collective Social Actions: Framing, Reflection, Resonance and the Impact of Global and Local Anti-poverty Movements. Human Affairs, 2009, roč. 19, č. 4, s. 341–349. ISSN 1210-3055.
 • Zemnová, Štěpánka – Abrhám, Josef (2009): Politické aspekty prosazování ekonomických priorit českého předsednictví v Radě EU. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů [online], 2009, roč. III, č. 10, s. 1–18. ISSN 1802-6591. ISSN on-line verze: 1802-6583. ISBN tištěné verze: 978-80-245-1590-8.
 • Zemanová, Štěpánka – Druláková, Radka – Trávníčková, Zuzana (2009): Ekonomické sankce na počátku 3. tisíciletí. Mezinárodní vztahy, 2009, roč. 44, č. 1, s. 66–85. ISSN 0323-1844.
 • (2008): European Human Rights Foreign Policy: Identifying Crucial Variables. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů [online], 2008, roč. II, č. 14, s. 1–21. ISSN 1802-6591. URL: http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/14_2008.pdf. ISSN on-line verze: 1802-6583. ISBN tištěné verze: 978-80-245-1466-6.
 • (2008): Přístup založený na lidských právech: realita nebo cíl současné rozvojové pomoci. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů [online], 2008, roč. II, č. 17, s. 1–23. ISSN 1802-6591. ISSN on-line verze: 1802-6583. ISBN tištěné verze: 978-80-245-1469-7.
 • (2007): Výzkum europeizace – aktuální problémy a perspektivy. Mezinárodní vztahy, 2007, roč. 42, č. 4, s. 29–51. ISSN 0323-1844.
 • (2007): Zahraniční politika v oblasti lidských práv Postup a metody analýzy. Mezinárodní vztahy, 2007, roč. 42, č. 1, s. 25–47. ISSN 0323-1844.
 • (2007): Human Rights, Democracy and Good Governance: the Essential Elements of EU Development Assistance. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů [online], 2007, č. 10, s. 1–20. ISSN 1802-6591. On-line verze ISSN 1802-6583.
 • (2005): Nové chápání univerzality lidských práv. Mezinárodní vztahy, 2005, roč. 40, č. 4, s. 79–94. ISSN 0323-1844.
 • (2005): EU jako aktér v oblasti ochrany lidských práv. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 7, s. 121–141. ISSN 0572-3043.
 • (2002): Dänemark auf dem Weg von Edinburgher Beschlüssen zur Erweiterung Globalisierung und bügerlichen Verankerung. Studia territorialia, 2002, č. IV, s. 237–249. ISSN 1213-4449. Acta Universitatis Carolinae, Praha 2003. ISBN 80-246-0577-5.
 • (2000): Finsko v evropském integračním procesu. Acta Oeconomica Pragensia, 2000, roč. 8, č. 5, s. 262–283. ISSN 0572-3043.

Články v časopise – nerecenzované

 • (2008): Symbolické významy Všeobecné deklarace lidských práv. Mezinárodní politika, 2008, roč. XXXII, č. 12, s. 6–8. ISSN 0543-7962.
 • (2004): Norsko – polární mocnost: od vikingských výprav k těžbě ropy. Integrace [online], 2004, roč. 4, č. 1, s. 148–151. ISSN 1212-9771.
 • (2004): Vědec, který upevnil pozici Norska na mezinárodní scéně: Fridtjof Nansen. Integrace [online], 2004, roč. 4, č. 1, s. 151–153. ISSN 1212-9771.
 • (2002): Agenda Balt 21: Příspěvek Rady států Baltského moře k udržitelnému růstu a trvalé prosperitě. Mezinárodní politika, 2002, roč. XXVI, č. 3, s. 6–8. ISSN 0543-7962.
 • (2001): Lidská dimenze Evropy. Lidská práva, 2001, roč. 3, č. 1, s. 3–6. ISSN 1212-5431.
 • (2001): Proměny švédské ekonomiky v evropském integračním procesu. Integrace [online], 2001, roč. 1, č. 4, s. 55–56. ISSN 1212-9771.
 • (1999): Ochrana lidských práv. Ekonom, 1999, roč. XLIII, č. 40, s. VII–VIII. ISSN 1210-0714.
 • (1999): Praha opět místem setkání badatelů v oblasti mezinárodních vztahů (Kristína Takácsová). Mezinárodní politika, 1999, roč. XIII, č. 4, s. 44. ISSN 0543-7962.
 • (1999): Zločiny podle mezinárodního práva. Mezinárodní politika, 1999, roč. XXIII, č. 4, s. 34–35. ISSN 0543-7962.

Příspěvky ve sborníku z konference

 • (2008): Small EU Member States – Perspective Development Aid Providers? The Case of the Netherlands. Prague 28.05.2008 – 30.05.2008. In: ROLENC, Jan Martin (ed.). Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2008, s. 373–380. ISBN 978-80-245-1411-6.
 • Zemanová, Štěpánka – Druláková, Radka – Trávníčková, Zuzana (2009): Česká sankční politika ve víru evropeizace. Brno 27.05.2009 – 29.05.2009. In: Dávid, Radovan, Neckář, Jan, Sehnálek, David (ed.). COFOLA 2009: The Conference Proceedings [CD-ROM]. Brno: Tribun EU, 2009, s. 1–12. ISBN 978-80-210-4821-8.
 • Zemanová, Štěpánka – Druláková, Radka – Trávníčková, Zuzana (2008): Sankční politika Evropské unie. Brno 13.05.2008 – 14.05.2008. In: Europeanization of the national law, the Lisbon treaty and some other legal issues. [online] Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 1–12. ISBN 978-80-210-4630-6.
 • Zemanová, Štěpánka – Trávníčková, Zuzana (2007): Bezpečnostní a ekonomické zájmy vs. zásady v Evropské unii – případ Maroka. Brno 08.05.2007 – 09.05.2007. In: RADVAN, Michal, VALDHANS, Jiří (ed.). Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace [CD-ROM]. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 1–13. ISBN 978-80-210-4287-2.
 • (2007): Ochrana lidských práv ve vnější politice EU a uplatnění evropských subjektů na čínském trhu – vzájemné souvislosti. Praha 20.04.2007. In: ŠTURMA, Pavel (ed.). Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv. Praha: Eva Rozkotová – IFEC, 2007, s. 344–354. ISBN 978-80-85889-91-8.
 • (2007): Good Governance: a goal reaching beyond the CFSP framework? The case of the ACP-EU relations. Prague 20.11.2007. In: Steinmetzová, Dana (ed.). Globalisation Challenges and New Trends of Governance. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2007, s. 93–108. ISBN 978-80-245-1316-4.
 • (2007): Europeanization of Foreign Policy in the Field of Human Rights. Prague 31.05.2007. In: Rolenc, Jan Martin (ed.). Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007, s. 408–421. ISBN 978-80-245-1258-7.
 • (2001): The Minority-Rights Protection in Europe at the End of the First Post-Cold-War Decade. Praha 04.06.2001 – 05.06.2001. In: Kochan, Jan et al.(ed.). Enlargement of the European Union – globalism-regionalism and Europe. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2002, s. 247–256. ISBN 80-245-0454-5.
 • (2000): The Tradition of Meditations on the Man and the Position of an Individual in Society as a Base of the Contemporary European Protection of Human Rights. Praha 29.05.2000 – 31.05.2000. In: Pařízková, Lada, Takácsocá, Kristína (ed.). European Integration – Impact of Globalization. Praha : Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, s. 207–222.
 • (1999): Nationalism – the Sword of Damocles hanging over the EU. Praha 24.05.1999 – 26.05.1999. In: Kašička, Petr, Dubský, Zbyněk (eds.). European Integration as a Way to Security and Prosperity. Praha: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, s. 53–72. ISBN 80-902168-4-6.
 • (1998): The Minority-rights Protection in Europe in the Post-Cold-War Era. Praha 11.05.1998 – 14.05.1998. In: Dvořák, Vít, Kašička, Petr (eds.). European Integration In a Changing World. Praha: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, s. 375–383. ISBN 80-902168-3-8.

Skripta

 • Zemanová, Štěpánka – Druláková, Radka – Peterková, Jana – Rolenc, Jan Martin – Trávníčková, Zuzana (2012): Mezinárodní vztahy II . Pracovní náměty a výběr textů. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2010. 288 s. ISBN 978-80-245-1710-0.
 • Zemanová, Štěpánka – Ort, Alexandr – Pavlíček, Václav – Šilhánová, Libuše (2004):Lidská dimenze mezinárodní politiky. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2004. 260 s. ISBN 80-245-0769-2.
 • Zemanová, Štěpánka – Havlová, Radka – Cibulková, Petra – Holub, Tomáš – Chlapcová, Ivana – Kalová, Zuzana – Kochan, Jan – Knotková, Vladimíra (2002): Kulturní pluralita současného světa. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2002. 190 s. ISBN 80-245-0405-7.
 • Zemanová, Štěpánka – Peterková, Jana – Krátošková, Jitka – Pozníčková, Michaela – Walterová, Eliška (2001): Kulturní politika jako významný faktor jednoty Evropy. 1. vyd. Praha: VŠE, 2001. 192 s. ISBN 80-245-0177-5.

Výzkumné studie a zprávy

 • Trávníčková, Zuzana – Zemanová, Štěpánka – Kobelková, Lucie (2012): Dynamika a perspektivy iniciativ v oblasti „nových lidských práv” na půdě OSN. Výzkumný projekt MZV 04/02/11. Praha: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze, 2012. 98 s.
 • Trávníčková, Zuzana – Zemanová, Štěpánka – Kobelková, Lucie (2012): Dynamika a perspektivy iniciativ v oblasti „nových lidských práv” na půdě OSN. Výzkumný projekt MZV 04/02/11. [Zkrácená shrnující verze]. Praha: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze, 2012. 22 s.
 • (2005): Vztah zájmů a zásad v zahraniční politice. Relace podpory dodržování lidských práv a zájmů státu v obchodně-ekonomické oblasti [online]. Studie zpracovaná v rámci výzkumného projektu Ministerstva zahraničních věcí České republiky (zkrácená shrnující verze). Praha: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, 2005. 214 s.
 • (2005): Vztah zájmů a zásad v zahraniční politice. Relace podpory dodržování lidských práv a zájmů státu v obchodně-ekonomické oblasti [online]. Studie zpracovaná v rámci výzkumného projektu Ministerstva zahraničních věcí České republiky (zkrácená shrnující verze). [Zkrácená shrnující verze]. Praha: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, 2005. 20 s.

Ostatní publikace

 • Zemanová, Štěpánka – Druláková, Radka (2011): Subsidiarita v Evropské unii: Právní princip nebo užitečný symbol. (Rec.: DRULÁKOVÁ, Radka, Subsidiarita v Evropské unii: Právní princip nebo užitečný symbol? 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1666-0.) Mezinárodní vztahy, 2011, roč. 46, č. 4, s. 106–110. ISSN 0323-1844.
 • (2009): Přístup založený na lidských právech – příklad norské rozvojové pomoci [online]. Praha: Rozvojovka.cz, 2009. 5 s.
 • (2006): Mezinárodní vztahy formou vzpomínky. (Rec.: ORT, Alexandr, Střípky vzpomínek jednoho Čecha na složité 20. století. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-84-9). Mezinárodní politika, roč. XXXI, č. 3, s. 40. ISSN 0543-7962.
 • (2002): Intervention for Human Rights in Europe. (Rec.: MATLÁRY, Janne Haaland, Intervention for Human Rights in Europe. New York : Palgrave, 2002. ISBN 0-333-79424-9). Journal of International Relations and Development, 2005, roč. 8, č. 1, s. 108–110. ISSN 1408-6980.
 • (2005): The Tragic Vision of Politics: Ethics, Interests and Orders. (Rec.: LEBOW, Richard Ned, The Tragic Vision of Politics: Ethics, Interests and Orders. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-82753-1.) Journal of International Relations and Development, roč. 8, č. 3, s. 318–321. ISSN 1408-6980.
 • (2004): Evropská integrace v 90. letech: Dobudování unie. Úhlava : AgAkcent, 10 s. ISBN 80-903093-6-4. Na cestě do Evropské unie.
 • Zemanová, Štěpánka – Ort,Alexandr – Druláková,Radka – Charanzová,Dita – Dubský,Zbyněk (2002): Evropská unie a dnešek. Kolinec : Úhlava. 43 s.
 • (2012): Dánsko na cestě do Evropských společenství. In: Kol: Česká republika a okolní svět. Praha : Oeconomica, s. 291–357. ISBN 80-245-0317-4. Sborník věnovaný k 75. narozeninám prof. Dr. Alexandra Orta, DrSc.
 • (2001): Michale Byers, Custom, power and power of rules. (Rec.: BYERS, Michael, Custom, power and power of rules. Cambridge : Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-63408-3.) Journal of International Relations and Development, 2001, roč. 4, č. 1, s. 81–84. ISSN 1408-6980.
 • (1999): Velcí Evropané – Urho Kaleva Kekkonen – velký Evropan v čele malé země. Praha: Nakladatelství Eva Milan Nevole, 1999. 19 s. ISBN 80-86219-22-4.
 • (1998): Ochrana práv menšin na konci 20. století. In: Kol. 50 let Všeobecné deklarace lidských práv. Praha: VŠE, 1998, s. 159–164. ISBN 80-7079-382-1.

Odborná ocenění

 • 2010: 6. ročník soutěže v publikační činnosti FMV 3. místo v kategorii články v recenzovaných časopisech s IF za článek ZEMANOVÁ, Štěpánka. Amartya Kumar Sen – ekonom rozvoje a blahobytu, filozof svobody i bídy a hladu. Ekonomický časopis, 2009, roč. 57, č. 6, s. 587–599. ISSN 0013-3035. [Impakt faktor 2009: 0.237].
 • 2010: 6. ročník soutěže v publikační činnosti FMV 2. místo v kategorii články v recenzovaných časopisech bez IF za článek: DRULÁKOVÁ, Radka, ROLENC, Jan Martin, TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana, ZEMANOVÁ, Štěpánka. Assessing the Effectiveness of EU Sanctions Policy. Central European Journal of International & Security Studies [online], 2010, roč. 4, č. 1, s. 99–122. ISSN 1802-548X.
 • 2009: 5. ročník soutěže v publikační činnosti FMV 2. místo v kategorii odborná kniha za monografii ZEMANOVÁ, Štěpánka. Evropeizace zahraniční politiky v oblasti lidských práv. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2008. 240 s. ISBN 978-80-245-1402-4.
 • 2009: 5. ročník soutěže v publikační činnosti FMV 2. místo v kategorii v kategorii články v recenzovaných časopisech bez IF za článek DRULÁKOVÁ, Radka, TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana, ZEMANOVÁ, Štěpánka. Ekonomické sankce na počátku 3. tisíciletí. Mezinárodní vztahy, 2009, roč. 44, č. 1, s. 66–85. ISSN 0323-1844.
 • 2008: Ukončení postdoktorského grantového projektu GA ČR 407/06/P020 s hodnocením splnění cílů: vynikající.
 • 2008: 4. ročník soutěže v publikační činnosti FMV 2. místo v kategorii články v recenzovaných časopisech bez IF za článek: ZEMANOVÁ, Štěpánka. Výzkum europeizace – aktuální problémy a perspektivy. Mezinárodní vztahy, 2007, roč. 42, č. 4, s. 29–51. ISSN 0323-1844.
 • 2001: Čestné uznání Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka, Sdružení za Evropský dům a Nadace Jiřího z Poděbrad za přípravu konference mladých badatelů a činnost na katedře.


Výzkumné projekty

 • Od 2013: "Možnosti a meze českého zahraničně politického aktivismu", (13-30724S), grantový projekt GA ČR, řešitelka.
 • 2010 - 2012: "Mezinárodní kontext české sankční politiky", (P408/10/0191), grantový projekt GA ČR, spoluřešitelka.
 • 2011 - 2012: "Dynamika a perspektivy iniciativ v oblasti "Nových lidských práv" na půdě OSN" (RM 04/02/11), projekt financovaný Ministerstvem zahraničních věcí, členka týmu.
 • 2007 - 2013: Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky (MSM6138439909), členka týmu výzkumného záměru.
 • 2006 -2009:  Evropanizace zahraniční politiky v oblasti lidských práv (GA407/06/P020), postodoktorský projekt GA ČR, řešitelka.
 • 2005: Vztah zásad a zájmů v zahraniční politice. Relace podpory dodržování lidských práv a zájmů státu v obchodně-ekonomické činnosti (RM 01/09/05), projekt financovaného Ministerstvem zahraničních věcí, řešitelka.


 Vybrané přednášky a semináře

 

Nahoru