Elektronické zdroje

Obecně o elektronických zdrojích knihovny

Naše knihovna nabízí čtenářům:

Databáze/portály

 

EBSCO (databáze)

  • Typ: plnotextová.
  • Obsah: EBSCO umožňuje via EBSCOhost online přístup k 10 databázím obsahujícím více než 3.300 titulů odborných časopisů, novin a zpráv informačních agentur a přes 1300 publikací příručkového charakteru s plnými texty z oblasti humanitních a společenských věd a lékařství.
   Academic Search Complete - jedna z největších vědeckých multidisciplinárních plnotextových databází vytvořených speciálně pro akademické instituce. Obsahuje řadu recenzovaných časopisů, které nejsou dostupné v jiné podobné databázi. Celkem je v databází obsaženo více než 9.500 titulů, z toho více než 5.500 plnotextově.
  • Oblast: společenské a přírodní vědy.
   Business Source Complete - kromě odborných časopisů zahrnuje řadu dalších informačních pramenů (knihy, případové studie, konferenční materiály, finanční data, investiční zprávy atd.). Celkem je v databázi přístupno 4.000 titulů časopisů, z toho více než 3.000 plnotextově, dále více než 25.000 monografií, konferenčních materiálů, studií a zpráv.
  • Oblast: obchod.
  • Nápověda

Elektronické databáze

 

JSTOR (databáze)

 • Typ: plnotextová.
 • Obsah: Journal Storage představuje online databázi digitalizovaných plných textů z vybraných vědeckých časopisů. Každý časopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku až po embargo tří až pěti let od současnosti. ÚMV má zaplacen přístup do 2 kolekcí.
  Arts & Sciences I - (119 titulů) - obsahuje nejvýznamnější časopisy z ekonomie, historie, politologie, sociologie a dalších společenských věd, dále z ekologie, matematiky a statistiky.
  Arts & Sciences II – (127 titulů) – doplňuje předcházející databázi a zaměřuje se na historii, ekonomii, asijská, africká a středoevropská studia.
 • Nápověda

 

Knihovny.cz 

Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Na našem portálu můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku.

IREON (portál)

 • Charakteristika: poskytovatelem portálu International Relations and Area Studies (Internationale Beziehungen und Länderkunde) je Fachinformationsverbund Internationale Beziehungen und Länderkunde, do kterého je zapojeno 12 institucí pod vedením Stiftung Wissenschaft und Politik v Berlíně.
 • Obsah: umožňuje vyhledávání v následujících databázích:

World Affairs Online (FIV-IBLK) – 800.000 záznamů (články z časopisů, kapitoly z knih, statě ze sborníků, studijní zprávy, internetové publikace) od roku 1974.
Database ECONIS (German National Library of Economics / Leibniz Information Centre for Economics) – více než 5 milionů záznamů ekonomické literatury.
Library of the Fridrich Ebert Foundation – více než 600.000 záznamů titulů k politickým a sociálním tématům a soudobým dějinám Německa i dalších zemí.
GIZ Database LITDOK (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) – 190.000 záznamů článků z časopisů, knih, internetových publikací a šedé literatury.
SciencePo – Part of Library Collections – z rozsáhlé kolekce knihovny byly do databáze WAO zařazeny články z časopisů vycházejících v angličtině a němčině k tematice mezinárodních vztahů.
Online Contents IBLK (Database OLC-SSG International Relations and Area Studies) – záznamy článků z 822 titulů časopisů zabývajících se politologií, ekonomií, vybranými regiony (např. problematikou Blízkého východu).
WAO-Treaties (mezinárodní smlouvy z oblasti bezpečnostní problematiky) – odkazy na plné texty 1.800 smluv přijatých od roku 1945.
Euro-Thesaurus (European Information Network on International Relations and Area Studies) - vyhledávání, prohlížení, vazby, překlad 8.200 termínů k tematice mezinárodních vztahů, mezinárodní bezpečnosti a regionálních studií v 9 jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština, polština, čeština, chorvatština).

 

WEB OF SCIENCE (portál)

 • Typ: bibliografická
 • Obsah: Web of Science Core Collection je online akademická služba založenáná společností Thomson Reuters, v současné době poskytovaná společností Clarivate Analytics. Poskytuje přístup k 7 databázím: Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Index Chemicus, Current Chemical Reactions, Conference Proceedings Citation Index: Science a Conference Proceedings Citation Index: Social Science and Humanities. Obsah této databáze zahrnuje více než 10 000 nejvýznamnějších odborných časopisů z celého světa včetně Open Access časopisů a více než 110 000 konferenčních příspěvků. 
 • Obsah: přírodní vědy, sociální vědy, umění a humanitní vědy od roku 1945
 • Nápověda

Periodika, k nimž je zakoupena i elektronická verze

Adelphi papers (od roku 1998)
Africa Research Bulletin: Economic, Financial and Technical Series (2006-2008)
Africa Research Bulletin: Political, Social and Cultural Series (2006-2008)
Contemporary Security Policy (2005-2008)
European Journal of International Relations (od roku 1999)
European Journal of International Security (od roku 2016)
European Security (2005-2007, 2009-2011)
Foreign Policy Analysis (2006-2008)
China Quarterly (2001-2012)
International Political Sociology (2007- 2008)                                                                                                            International Security (od roku 1996)
International Studies Perspectives (2006- 2008)
International Studies Quarterly (2006- 2008)
International Studies Review (2006- 2008)
Journal of Common Market Studies (1997-2016)
Journal of Contemporary China (rok 2015)
Journal of Contemporary History (rok 2000)
Journal of Development Studies (rok 2005)
Journal of European Public Policy (2005-2016)
Journal of Peace Research (roky 2000-2002)
Mediterranean Politics (2005-2011)
Middle East Policy (2006- 2008)
Millenium: Journal of International Studies (od roku 2012)
Review of International Studies (od roku 1997)
Security Dialogue (2006-2008)
Security Studies (2007-2008)
Strategic Comments (pouze elektronicky, od roku 1998)
Studies in Conflict & Terrorism (2008-2011)
Survival (od roku 1998)
Terrorism and Political Violence (2008-2011)

Armed Conflict Survey (do roku 2015)
Military Balance (od roku 1998)
Strategic Survey (od roku 1998)

Periodika vydávaná ÚMV:
Mezinárodní vztahy
New Perspectives

Tematicky relevantní časopisy s impakt faktory

Zpracované přehledy impakt faktorů časopisů z databáze Web of Science k tematice mezinárodních vztahů a politologie.

Rok 2018

Rok 2012

Média států světa

Média států světa - agentury, tisk, televize, rádio

Nahoru