Elektronické zdroje

Obecně o elektronických zdrojích knihovny

Naše knihovna nabízí čtenářům:

Databáze/portály

IReL (portál)

 • Charakteristika: oborová brána IReL (International Relations Electronic Library), která umožňuje prohledávat z jednoho místa více databází, je budována knihovnou ÚMV. Projekt byl uskutečněn s finanční podporou Ministerstva kultury.
 • Obsah: zajišťuje přístup do tematicky odpovídajících kvalitních zahraničních a českých informačních zdrojů (plnotextových a bibliografických databází, souborných katalogů a katalogů knihoven včetně katalogu ÚMV). Nabízí i odkazy na další vybrané dokumenty.
 • Oblast mezinárodní vztahy, zahraniční politika, politologie, diplomacie, mezinárodní bezpečnost, mezinárodní organizace, problematika vybraných států a regionů, návazně i mezinárodní právo, mezinárodní ekonomika apod.
 • Nápověda

 

ProQuest Central (databáze)

 • Typ: plnotextová.
 • Obsah: ProQuest Central je ucelená kolekce 29 databází, zpřístupňující bibliografické záznamy článků doplněné abstrakty z téměř 17.500 odborných časopisů. U více než poloviny z nich jsou k dispozici plné texty.
 • Oblast: humanitní a společenské vědy, medicína, obchod, aplikované přírodní vědy a telekomunikační a výpočetní technika.
 • Nápověda

 

EBSCO (databáze)

 • Typ: plnotextová.
 • Obsah: EBSCO umožňuje via EBSCOhost online přístup k 10 databázím obsahujícím více než 3.300 titulů odborných časopisů, novin a zpráv informačních agentur a přes 1300 publikací příručkového charakteru s plnými texty z oblasti humanitních a společenských věd a lékařství.
  Academic Search Complete - jedna z největších vědeckých multidisciplinárních plnotextových databází vytvořených speciálně pro akademické instituce. Obsahuje řadu recenzovaných časopisů, které nejsou dostupné v jiné podobné databázi. Celkem je v databází obsaženo více než 9.500 titulů, z toho více než 5.500 plnotextově.
 • Oblast: společenské a přírodní vědy.
  Business Source Complete - kromě odborných časopisů zahrnuje řadu dalších informačních pramenů (knihy, případové studie, konferenční materiály, finanční data, investiční zprávy atd.). Celkem je v databázi přístupno 4.000 titulů časopisů, z toho více než 3.000 plnotextově, dále více než 25.000 monografií, konferenčních materiálů, studií a zpráv.
 • Oblast: obchod.
 • Nápověda

 

JSTOR (databáze)

 • Typ: plnotextová.
 • Obsah: Journal Storage představuje online databázi digitalizovaných plných textů z vybraných vědeckých časopisů. Každý časopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku až po embargo tří až pěti let od současnosti. ÚMV má zaplacen přístup do 2 kolekcí.
  Arts & Sciences I - (119 titulů) - obsahuje nejvýznamnější časopisy z ekonomie, historie, politologie, sociologie a dalších společenských věd, dále z ekologie, matematiky a statistiky.
  Arts & Sciences II – (127 titulů) – doplňuje předcházející databázi a zaměřuje se na historii, ekonomii, asijská, africká a středoevropská studia.
 • Nápověda

 

EZB (portál)

 • Charakteristika: Portál Electronic Journals Library (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) byl vytvořen v Universitätsbibliothek Regensburg, v současné době se na jeho budování podílí více než 430 knihoven a výzkumných institucí v Německu, ale i v dalších evropských zemích včetně České republiky.
 • Obsah: Nabízí přístup ke všem plnotextovým elektronickým časopisům, které má naše knihovna k dispozici a to bez ohledu na to, zda jsou součástí některé z databází nebo jde o jednotlivé tituly zakoupené včetně elektronická verze. Obsahuje více než 24 tisíc titulů periodik, z toho téměř 10 tisíc volně přístupných.
 • Oblast: humanitní a společenské vědy, technika, informatika aj.
 • Nápověda

 

IREON (portál)

 • Charakteristika: poskytovatelem portálu International Relations and Area Studies (Internationale Beziehungen und Länderkunde) je Fachinformationsverbund Internationale Beziehungen und Länderkunde, do kterého je zapojeno 12 institucí pod vedením Stiftung Wissenschaft und Politik v Berlíně.
 • Obsah: umožňuje vyhledávání v následujících databázích:

World Affairs Online (FIV-IBLK) – 800.000 záznamů (články z časopisů, kapitoly z knih, statě ze sborníků, studijní zprávy, internetové publikace) od roku 1974.
Database ECONIS (German National Library of Economics / Leibniz Information Centre for Economics) – více než 5 milionů záznamů ekonomické literatury.
Library of the Fridrich Ebert Foundation – více než 600.000 záznamů titulů k politickým a sociálním tématům a soudobým dějinám Německa i dalších zemí.
GIZ Database LITDOK (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) – 190.000 záznamů článků z časopisů, knih, internetových publikací a šedé literatury.
SciencePo – Part of Library Collections – z rozsáhlé kolekce knihovny byly do databáze WAO zařazeny články z časopisů vycházejících v angličtině a němčině k tematice mezinárodních vztahů.
Online Contents IBLK (Database OLC-SSG International Relations and Area Studies) – záznamy článků z 822 titulů časopisů zabývajících se politologií, ekonomií, vybranými regiony (např. problematikou Blízkého východu).
WAO-Treaties (mezinárodní smlouvy z oblasti bezpečnostní problematiky) – odkazy na plné texty 1.800 smluv přijatých od roku 1945.
Euro-Thesaurus (European Information Network on International Relations and Area Studies) - vyhledávání, prohlížení, vazby, překlad 8.200 termínů k tematice mezinárodních vztahů, mezinárodní bezpečnosti a regionálních studií v 9 jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština, polština, čeština, chorvatština).

 

CEEOL (databáze)

Typ: plnotextová.

Obsah: Články z 290 časopisů a digitalizované dokumenty týkající se střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Oblast: humanities and social science

Nápověda

Periodika, k nimž je zakoupena i elektronická verze

Adelphi papers (od roku 1997)
Africa Research Bulletin: Economic, Financial and Technical Series (2006-2008)
Africa Research Bulletin: Political, Social and Cultural Series (2006-2008)
Contemporary Security Policy (2005-2008)
European Journal of International Relations (od roku 1999)
European Journal of International Security (od roku 2016)
European Security (2005-2007, 2009-2011)
Foreign Policy Analysis (2006-2008)
China Quarterly (2001-2012)
International Political Sociology (2007- 2008)
International Studies Perspectives (2006- 2008)
International Studies Quarterly (2006- 2008)
International Studies Review (2006- 2008)
Journal of Common Market Studies (od roku 1997)
Journal of Contemporary China (od roku 1992)
Journal of Contemporary History (rok 2000)
Journal of Development Studies (rok 2005)
Journal of European Public Policy (od roku 1997)
Journal of Peace Research (roky 2000-2002)
Mediterranean Politics (2005-2011)
Middle East Policy (2006- 2008)
Millenium: Journal of International Studies (od roku 2012)
Review of International Studies (od roku 1997)
Security Dialogue (2006-2008)
Security Studies (2007-2008)
Strategic Comments (pouze elektronicky, od roku 1997)
Studies in Conflict & Terrorism (2008-2011)
Survival (od roku 1997)
Terrorism and Political Violence (2008-2011)

Military Balance (od roku 1997)
Strategic Survey (od roku 1997)

včetně periodik vydávaných ÚMV:
Mezinárodní vztahy
New Perspectives

Tematicky relevantní časopisy s impakt faktory

Zpracované přehledy impakt faktorů časopisů z databáze Web of Science k tematice mezinárodních vztahů a politologie.

Rok 2016

Rok 2012

 

Nahoru